Koshi-shi government office (Goshi office)
  〒861-1195 2140, Takaba, Koushi-shi, Kumamoto
  Tel: 096-248-1111 FAX: 096-248-1196

(Nishi-Goshi office)
 〒861-1193 1661-1, Miyoshi, Koushi-shi, Kumamoto

Copyright(C) 2009 city koshi. All rights reserved
 English  kantaigo  hantaigo  Korean